1. Terms and conditions:
  1.1. These terms and conditions are binding on both parties regulating the buyer and the seller rights, obligations, purchase of the goods and payment deadlines, delivery and return, both party liability and other terms relating to the purchase, service provided and selling from “Dziju Pasaule” Ltd. (hereinafter referred to as – Seller).
 2. The buyer agrees to these terms and conditions by placing an order in the online store or by calling the reservation number. The seller has the right to change the terms, taking into account the statutory provision’s requirements. The buyer is informed about this via the online store or by e-mail.
 3. Buying / Selling
  3.1. The purchase / sale agreement is signed when the customer:
  3.1.1. Confirms the order through the online store or by calling and making the order via the reservation number (about which the customer is informed through e-mail);
  3.1.2. Confirms the order by phone providing delivery address, first name and last name, and upon receipt, signs the courier papers (delivery form by electronic signature at the terminal or otherwise – depending on courier requirements);
  3.1.3. Sends all the necessary documents for filling the leasing form, which is provided by the Seller.
 4. Buyer’s rights and obligations:
  4.1. The buyer must pay for the goods according to the payment terms.
  4.2. The buyer accepts and complies with these terms and conditions, which are described in the online store and in the European Union law.
  4.3. If the buyer fails to fulfil his obligations, the Seller has the right, immediately and without an advance notice, restrict or suspend any cooperation with the Buyer.
 5. Seller’s rights and obligations:
  5.1. The Seller has the right to cancel the Buyer’s order if the Seller cannot contact the Buyer within 3 (three) business working days after the indicated contacts by the Buyer
  5.2. The Seller respects the Buyer’s data privacy, which is indicated in the European Union legislation and “Dziju Pasaule” Ltd. Privacy policy
 6. If the Seller is not able to fulfil the Buyer’s order (deliver the goods within the specified time and / or deliver the goods ordered by the Buyer, then the Buyer has the right to return / decline the order and the Seller has to return the Buyer’s money within 3 (three) business working days, if the Buyer has already paid for the goods to the Seller. An exception is if the Buyer and the Seller have agreed to other delivery time or exchange of goods.
 7. Full refund including any postage cost will be provided only if the result of our error or the item is faulty.
  7.1. If You would like to exchange an item, please notify us via email to yarn@wooly.world
  7.2. We can exchange your item for the same item of different color or a similar item.
  7.3. Please note, that return postage costs incurred in an exchange are payable by You.
  7.4. Returning items from outside the EU, please be sure to declare the goods as returns to the couriers/ postal service.
 1. Piegādes noteikumi:
  1.1. Šie noteikumi ir saistoši abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “Dziju Pasaule” (turpmāk tekstā – Pārdevējs).
 2. Pircējs piekrīt šiem noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas internet veikalā, vai piezvanot pa info rezervācijas tālruni.
  Pārdevējam ir tiesības mainīt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktajām prasībām. Pircējs par šo tiek informēts izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.
 3. Pirkšana/Pārdošana
  3.1. Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad klients:
  3.1.1. Apstiprina pirkumu internet veikalā vai piesakot pakalpojumu pa info tālruni (par ko Klients tiek informēts pa e-pastu);
  3.1.2. Apstiprina savu pasūtījumu pa telefonu, norādot piegādes adresi, vārdu un uzvārdu un saņemšanas brīdī paraksta kurjera dokumentu (piegādes lapu, elektroniski parakstot terminālā vai kā savādāk – atkarībā no kurjera prasībām);
  3.1.3. Nosūta visus nepieciešamos dokumentus līzinga veidlapas aizpildīšanai, ko nodrošina Pārdevējs.
 4. Pircēja tiesības un pienākumi:
  4.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.
  4.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti internet veikalā un Eiropas Savienības tiesību aktos.
  4.3. Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības, nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.
 5. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
  5.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc 5.2. Pircēja norādītajiem kontaktiem.
  5.2. Pārdevējs apņemās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Eiropas Savienības likumdošanu un SIA “Dziju Pasaule” “privātuma politikas” noteikumiem.
 6. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tiesi to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis), tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.
 7. Pilna atmaksa, ieskaitot visas pasta izmaksas, tiks sniegta tikai tad, ja mūsu kļūdas rezultāts vai prece ir kļūdaina.
  7.1. Ja vēlaties apmainīt preci, lūdzu, paziņojiet mums pa e-pastu yarn@wooly.world
  7.2. Mēs varam apmainīt jūsu preci pret vienu un to pašu dažādu krāsu vai līdzīgu preci.
  7.3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pasta apmaiņas izmaksas, kas rodas apmaiņā, jāsedz jums.
  7.4. Preču atgriešana no valstīm ārpus ES, lūdzu, noteikti deklarējiet preces kā atpakaļ sūtījumiem kurjeriem / pasta pakalpojumiem.
 1. Эти правила являются обязательными для обеих сторон, регулирующие права покупателя и продавца, обязанности, приобретение товаров и сроки оплаты за доставку и возврат товара, ответственность сторон и другие положения, связанные с приобретением услуг и продаж, которые были сделаны из SIA “Dziju Pasaule” (далее — Продавец).
 2. Покупатель соглашается с настоящими Правилами путем проставления отметки во время оформления заказа в интернет- магазине, либо сделав звонок по информативному по телефону для резервации. Продавец имеет право изменять правила, в связи с нормативными требованниями. Покупатель об изменениях информируется через интернет-магазин или по электронной почте.
 3. Покупка / Продажа
  3.1. Соглашение о покупке / продаже заключается в тот момент, когда клиент:
  3.1.1. Одобрил покупку в интернет- магазине или подал заявку на услуги по телефону (о чем,  Клиент будет проинформирован по электронной почте);
  3.1.2. Подтвердил свои заказ по телефону, указав адрес доставки, имя и фамилию и подписал документ доставки при получении курьерской посылки (документ о доставке подписан на электронном терминале или иным образом — в зависимости от требований курьера);
  3.1.3. Переданы все необходимые документы для лизинга, чтобы заполнить форму, предоставленные Продавцом.
 4. Права и обязанности покупателя:
  4.1. Покупатель обязан оплатить товар, в соответствии с условиями оплаты.
  4.2. Покупатель обязуется соблюдать эти условия, которые описаны в интернет- магазине и Законодательстве Евро союза.
  4.3. Если покупатель не в состоянии выполнить свои обязательства, Продавец имеет право немедленно и без предварительного уведомления, ограничить или прекратить сотрудничество с Покупателем.
 5. Права и обязанности продавца:
  5.1. Продавец имеет право отменить заказ Покупателя, если продавец не может связаться с покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней после 5.2. Указанные контакты Покупателя.
  5.3.Продавец обязан соблюдать право Покупателя об конфиденциальности данных, в связи с законодательством Евро союза и политики конфиденциальности «правила о конфиденциальности SIA “Dziju Pasaule”.
 6. Если Продавец не в состоянии выполнить заказ Покупателя (в том, чтобы доставить товар вовремя и / или непосредственно доставить этот продукт, который Покупатель заказал), то покупатель имеет право вернуть / отказаться от этого заказа, и Продавец должен возвратить покупателю деньги в течении трех (3) рабочих дней, если Покупатель уже заплатил Продавцу. Исключением является, когда Покупатель и Продавец договорились между собой на другое время доставки или на обмен другого товара.
 7. Полный возврат средств, включая любые почтовые расходы, будет предоставлен только в том случае, если наш результат ошибки или элемент неисправен.
  7.1. Если вы хотите обменять товар, сообщите нам об этом по адресу yarn@wooly.world
  7.2. Мы можем обменять ваш товар на тот же другой цвет или похожий товар.
  7.3. Обратите внимание, что вы будете нести ответственность за стоимость почтового обмена, который вы несете.
  7.4. Для возвратов из стран, не входящих в ЕС, пожалуйста, не забудьте объявить товар в качестве возврата для курьерских / почтовых услуг.