The amount of data processing

“DZIJU PASAULE” Ltd. only collects and stores personal data that is necessary for “DZIJU PASAULE” Ltd. to do business. “DZIJU PASAULE” Ltd. also ensures the accuracy and completeness of the personal data processed, indicating to clients, how to enter the data in the most accurate and complete way.

“DZIJU PASAULE” Ltd. will handle personal data in a way that ensures the data confidentiality, and will use all the reasonable means to prevent any unauthorized access. “DZIJU PASAULE” Ltd. stores and processes Personal data only for “DZIJU PASAULE” performance needs in accordance with regulatory enactments.

Personal data will not be shared with any third party unless the client has agreed to it, it is necessary to “DZIJU PASAULE” Ltd. and the client mutual contractual obligations fulfilment or otherwise authorized or commissioned in accordance with the applicable regulations.

Data security and use

If the customer decides to register on the Site, the customer will be asked to provide information about his first name, last name, address, e-mail address and other data. “DZIJU PASAULE” Ltd. is entitled to use the provided information to personalize and improve the functionality of the Site. This can be in a form of, for example, but not limited to, promotional offers tailored to the customer’s based on past purchases and provided to customer through online or e-mail with the consent of the client or in accordance with the requirements of regulatory enactments.

“DZIJU PASAULE” Ltd. will process the data in a way that ensures the data confidentiality and privacy and will apply internal procedures and controls to prevent any unauthorized personal data usage, access, disclosure, copying, modifying or defacement, as well as will use all the reasonable means to ensure the security, integrity and privacy of the data.

“DZIJU PASAULE” Ltd. handles the data with integrity and in accordance with the law and will not use the Personal data for intetions not relevant to the purposes for which “DZIJU PASAULE” Ltd. has received the Personal data.

“DZIJU PASAULE” Ltd. will process the accumulated Customer Personal data to: execute orders; help “DZIJU PASAULE” Ltd. to improve the Site and information availability to customers online; provide information to customers about “DZIJU PASAULE” Ltd. products and services; ordering, customer support, payment making and service providing; and otherwise in accordance with the applicable laws and regulations.

Ordering goods and services online

If a customer wants to place an order online, then “DZIJU PASAULE” Ltd. is required to know the customer first name, last name, e-mail address, phone number, mailing address and data associated with the payment making (such as credit card number and expiration date). It allows for “DZIJU PASAULE” Ltd. to ensure complete customer order fulfilment and to inform the customer about the order status.

Cookies

“DZIJU PASAULE” Ltd. has the right to collect data about a website user using cookies to improve the services available to users. Cookies are files with information stored by websites on your computer to recognize the user and make it easier to use the site. Internet browsers can be configured to alert the customer about cookies and allows the customer to choose whether to accept the use of cookies. The decline to use cookies will not prevent the client from using the site, but it may restrict the options of the site usage.

Third parties

“DZIJU PASAULE” Ltd. will not hand over Personal data to third parties, except, as far it is concerned necessary for a reasonable commercial implementation, ensuring that the third party keeps the Personal data confidential and ensures the appropriate protection. “DZIJU PASAULE” Ltd. will transfer Personal information to suppliers, subcontractors, strategic partners and others helping “DZIJU PASAULE” Ltd. and its customers to implement the relevant cooperation. However, in such cases, “DZIJU PASAULE” Ltd. will request a guarantee from the data recipients that the information received will be used only for the purposes that the data was transmitted for and in accordance with the applicable law requirements.

“DZIJU PASAULE” Ltd. undertakes not to transfer Personal data to an organization or any other person in a country, where adequate personal data protection  level is not provided except in the following cases:

The customer has given his consent;

 • Transfer is required in order to conclude an agreement with the client or to execute a contract with the customer;
 • Transfer is required to conclude or execute a contract, which is concluded in the interest of the client;
 • Transfer is permitted in accordance with the requirements of applicable regulatory enactments.

Access to personal data

Based on a reasonable written request, “DZIJU PASAULE” Ltd. will inform the data subject about:

 • Personal data processed by “DZIJU PASAULE” Ltd., data mining source (if the law permits it to be disclosed);
 • the date when the last changes in the Personal data were made;
 • the purpose for which personal data are being processed; data recipients or data categories of recipients;
 • and whether the information is processed in an automated manner.

“DZIJU PASAULE” Ltd. will take the necessary steps to correct or erase any inaccuracies in personal data that are reported directly or through available services. “DZIJU PASAULE” Ltd. will, with reasonable limits, inform the customer personal data recipient about any alterations. However, “DZIJU PASAULE” Ltd. has the right to restrict access, possibility to correct or delete data in accordance with the requirements of applicable regulatory enactments.

Personal data registration or deletion

If necessary, the Data subject is entitled to modify, add or delete Personal data stored about him in his user account at any time.

In case the user wants to: relinquish from receiving further messages, completely delete his Personal data from the service, have any questions about Personal data, please contact “DZIJU PASAULE” Ltd. by e-mail: yarn@wooly.world or by calling +371 20 33 66 55

Adaptations and changes to Privacy policies

“DZIJU PASAULE” Ltd. is entitled to modify these Privacy policy rules from time to time at its discretion.


Datu apstrādes apjoms.

Sia „DZIJU PASAULE” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Sia  „DZIJU PASAULE” komercdarbības veikšanai. Sia „DZIJU PASAULE” arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Sia „DZIJU PASAULE” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. Sia „DZIJU PASAULE” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai Sia „DZIJU PASAULE” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams Sia „DZIJU PASAULE” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. Sia „DZIJU PASAULE” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Sia „DZIJU PASAULE”  veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

Sia „DZIJU PASAULE” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ Sia „DZIJU PASAULE” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus Sia „DZIJU PASAULE” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu Sia „ DZIJU PASAULE” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par Sia  „DZIJU PASAULE” produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, Sia „DZIJU PASAULE” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj Sia „DZIJU PASAULE” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes

Sia „DZIJU PASAULE” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses

Sia „ DZIJU PASAULE” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Sia „DZIJU PASAULE” nodos Personas datus Sia „DZIJU PASAULE” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Sia „DZIJU PASAULE” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Sia „DZIJU PASAULE” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Sia „DZIJU PASAULE” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

Klients ir devis savu piekrišanu;

 • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
 • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
 • Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

 Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, Sia „DZIJU PASAULE” informēs Datu subjektu par:

 • Personas datiem, ko Sia „DZIJU PASAULE” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
 • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
 • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;
 • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

Sia „DZIJU PASAULE” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. Sia „DZIJU PASAULE” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, Sia „DZIJU PASAULE” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar Sia “DZIJU PASAULE” pa e-pastu: yarn@wooly.world vai zvanot pa tālruni +371 20 33 66 55

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Sia „DZIJU PASAULE” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.


Объем по обработке данных

ООО «DZIJU PASAULE» обязуется накапливать и сохранять только те персональные данные, которые необходимы для ООО «DZIJU PASAULE» коммерческой деятельности. ООО « DZIJU PASAULE » также обязуется приложить все возможные усилия, чтобы гарантировать, что персональные данные, обрабатываемые с точностью и в полной мере, предоставляя клиентам информацию о том, как можно более точно, чтобы правильно и полностью ввести свои данные.

ООО « DZIJU PASAULE » будет обрабатывать персональные данные для того, чтобы обеспечить конфиденциальность и использовать все необходимые средства и инструменты для предотвращения несанкционированного доступа. ООО « DZIJU PASAULE » собирает и обрабатывает персональные данные только для ООО « DZIJU PASAULE » необходимости в соответствии с требованиями нормативных актов.

Личные данные не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, когда субъект персональных данных дал свое согласие, что необходимо для Sia « DZIJU PASAULE » и данные субъекта между договорными обязательствами или иным образом санкционированы или указание в соответствии с действующими законами и правилами.

Безопасность данных и использование

Если клиент решил зарегистрироваться на сайте, клиенту будет предложено предоставить информацию о его имени, адресе, адресе электронной почты и других данных. ООО « DZIJU PASAULE » имеют право использовать информацию для персонализации и улучшения работы Сайта. Это может включать, например, рекламные предложения, подготовленной в соответствии с прошлыми покупками клиента и при условии, представлены клиенту в Интернете или по электронной почте, на основании согласия клиента или в соответствии с требованиями нормативных актов.

ООО « DZIJU PASAULE » будет осуществлять обработку персональных данных в целях обеспечения конфиденциальности и применять во внутренних процедурах и мерах контроля для предотвращения несанкционированного использования персональных данных, разглашения, копирования, изменения или повреждения, а также использовать все разумные средства для обеспечения того, чтобы персональные данные были в безопасности, целостности и конфиденциальности.

ООО « DZIJU PASAULE » будет обрабатывать персональные данные добросовестно  и в соответствии с законом, и не будет использовать личные данные для каких-либо целей, несовместимых с целями, для которых ООО « DZIJU PASAULE » получил личные данные.

Полученные персональные данные клиента ООО « DZIJU PASAULE» будет обрабатывать для того, чтобы:

выполнить заказы;

помочь Sia « DZIJU PASAULE » улучшить сайт и информацию, доступную для клиента он-лайн;

предоставить клиенту информацию о Sia « DZIJU PASAULE » товарах и услугах;

обеспечение заказа, поддержка клиента, оплата и доставка услуг потребности;

и иным образом в соответствии с действующими законами и правилами.

Заказ Товаров и услуг онлайн

Если клиент хочет сделать заказ, находясь в сети, ООО « DZIJU PASAULE » необходимо знать имя клиента, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона, адрес электронной почты и данных, связанных с оплатой (например, номер кредитной карты и срок ее действия). Это позволит ООО « DZIJU PASAULE », обеспечить выполнение заказа клиента и сообщить о статусе выполнения заказа.

Cookies

ООО « DZIJU PASAULE » имеет право собирать данные о пользователях веб-сайта с помощью cookie («куки») для улучшения услуг, доступных для пользователей. Данные («Cookies») представляет собой файл, который веб-сайты размещают на компьютерах пользователей для идентификации пользователя и для облегчения использования сайта. Интернет браузеры могут быть настроены таким образом, чтобы предупредить клиента об использование куки («Cookies») и позволяет выбрать, согласен ли клиент принять их. Данные («Cookies «) не мешает клиенту пользоваться сайтом, но это может ограничить клиента в использовании сайта.

Третья сторона

ООО « DZIJU PASAULE » не будет передавать персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, необходимых для реализации разумного бизнеса, гарантируя, что третья сторона сохраняет конфиденциальность персональных данных и обеспечить адекватную защиту. ООО « DZIJU PASAULE » будет передавать персональные данные ООО « DZIJU PASAULE » поставщикам, субподрядчикам, стратегическим партнерам и другим лицам, которые помогают ООО « DZIJU PASAULE » и клиентам для осуществления коммерческой деятельности, в связи с сотрудничеством. Тем не менее, в таких случаях, ООО « DZIJU PASAULE » будет запрашивать от тех, кто получил данные, свидетельство того, чтобы использовать полученную информацию только для целей, для которых данные были переданы, и в соответствии с действующими правилами.

ООО « DZIJU PASAULE » обязуется не передавать персональные данные организации или любому другому лицу, находящегося в стране, которая не обеспечивает адекватный уровень защиты персональных данных, за исключением следующих случаев:

Клиент дал свое согласие;

 • Передача необходима для заключения договоров с заказчиками или исполнением договора с заказчиком;
 • Передача необходима для заключения или исполнения договора, заключенного в интересах клиента;
 • Передача разрешается в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

Доступ к личным данным

На основании письменного запроса, ООО « DZIJU PASAULE » проинформирует субъекта данных о:

 • Личных данных, которые ООО « DZIJU PASAULE » обрабатывает в отношении него; источник данных (если закон позволяет ему раскрывать);
 • Дате, когда были внесены последние изменение в персональных данных;
 • целях, для достижение которых обрабатываются персональные данные; получатели или категории получателей данных;
 • и, при обработке информации автоматизировано.

ООО « DZIJU PASAULE » предпримет соответствующие действия, чтобы исправить или удалить любые неточные личные данные, которые обнародуется непосредственно или через доступные услуги. ООО « DZIJU PASAULE » насколько это возможно сообщит персональные данные клиента бенефициаров о таких изменениях. Тем не менее, ООО « DZIJU PASAULE » имеет право ограничить доступ, возможность исправить или удалить данные в соответствии с действующими правилами.

Редактирование данных или удаление

При необходимости, субъект персональных данных имеет право в любое время изменять, дополнять или удалять персональные данные, хранящиеся в его учетносте.

В случае, если пользователь хочет: отказаться от получения оповещений, полностью удалить свои личные данные из службы, появились любые вопросы по поводу использования ваших персональных данных, пожалуйста, свяжитесь с SIA « DZIJU PASAULE » по электронной почте yarn@wooly.world или  по телефону +371 20 33 66 55

Корректировка и изменения в политике конфиденциальности

ООО « DZIJU PASAULE » оставляют за собой право время от времени вносить изменения в правила конфиденциальности по своему усмотрению.